• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตัดแต่งสวนหย่อม ดูแลความสะอาดของสถานที่บริเวณทั่วไปภายในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการ แก่คณะครูและนักเรียน ตามนโยบายของท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS