• ข่าว ล่าสุด

สอบกลางภาค

สอบกลางภาค

วันที่ 1 กันยายน 2563 งานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสอบดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอบกลางภาค —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS