• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ม.6/1

กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ม.6/1

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้นักเรียนเก็บรวบรวมผลงานของตนเองเป็นลักษณะแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะในการเก็บผลงานตัวเองเพื่อนำไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน ม.6/1 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS