• ข่าว ล่าสุด

การสรุปนำเสนองานวิถีพุทธ

การสรุปนำเสนองานวิถีพุทธ

วันที่ 5 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยคุณครูประภาพรรณ์ พรหมพิสารท์ ได้บรรยายสรุปโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน พร้อมนำชุดการแสดงเพลงคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสั้นคุณธรรม และ ผลงานของนักเรียน แก่คณะผู้บริหารและคณะครูจากสหวิทยาเขตสิรินธร สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

การสรุปนำเสนองานวิถีพุทธ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS