• ข่าว ล่าสุด

ประเมินวิทยฐานะ

ประเมินวิทยฐานะ

วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากร ที่เสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ คุณครูปัญญา พันธ์ธงไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ คุณครูชลธิชา พันธุ์ธงไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยฐานะที่ขอ ครูเชี่ยวชาญ ประธานในการประเมินโดย ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินวิทยฐานะ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS