• ข่าว ล่าสุด

แข่งทักษะ

แข่งทักษะ

วันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการอ่านข่าว News Announcement Contest มีการแข่งขันทักษะทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียน

แข่งทักษะ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS