• ข่าว ล่าสุด

ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ

ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมปรึกษาหารือในการป้องกัน และแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติด 0 ร มส และร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการประชุม

ประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS