• ข่าว ล่าสุด

นิเทศออนไซต์

นิเทศออนไซต์

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการนิเทศออนไซต์ การจัดการเรียนการสอนของคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน และให้กำลังใจในการทำงานของคุณครู และการเรียนของนักเรียน

นิเทศออนไซต์ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS