• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 9 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ณ บริเวณโรงอาหาร ตามห้องเรียน และรถโดยสารรับส่งนักเรียน เพื่อรักษามาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS