• ข่าว ล่าสุด

ประชุมแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมคณะครูเพื่อปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหา 0 ร มส และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ประชุมแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS