• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านรักษาศีล5

ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านรักษาศีล5

โครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างคาวมปรองดองสมานฉันท์ โดยใช่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านรักษาศีล5 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS