• ข่าว ล่าสุด

ประเมินวิทยฐานะ

ประเมินวิทยฐานะ

วันที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเมินวิทยฐานะ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS