• ข่าว ล่าสุด

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

วันที่ 11 กันยายน 2563 งานกิจกรรม 5 ส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีจิตอาสาในการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ ห้องเรียน บริเวณสวนหย่อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความสวยงาม และสะอาด เหมาะแก่การเรียนรู้

Big Cleaning Day —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS