• ข่าว ล่าสุด

การทำ VDO แบบ Stop motion เรื่อง การทำฝนหลวง ม.6/1

การทำ VDO แบบ Stop motion เรื่อง การทำฝนหลวง ม.6/1

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี คู่ขนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมอบหมายให้นักเรียนจัดทำ VDO แบบ Stop motion เรื่อง การทำฝนหลวง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การทำ VDO แบบ Stop motion เรื่อง การทำฝนหลวง ม.6/1 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS