• ข่าว ล่าสุด

สัมมนาทางวิชาการ

สัมมนาทางวิชาการ

@ สัมมนาทางวิชาการ... “วิถีชีวิตใหม่ new normal ของการศึกษาท้องถิ่น : สร้างสมรรถนะสู่คุณภาพผู้เรียน” สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย. (ส.บ.อ.ท.) ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาทางวิชาการ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS