• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการประชุมนักการภารโรง เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน โดยมีนายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงานร่วมกัน

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS