• ข่าว ล่าสุด

จัดรายการเสียงตามสาย

จัดรายการเสียงตามสาย

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ให้นักเรียนจัดรายการเสียงตามสายของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และรู้จักวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค

จัดรายการเสียงตามสาย —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS