• ข่าว ล่าสุด

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยคุณพัทธนันท์ สุราราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายกรมศาสนา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางคณะกรรมกรรมได้ชื่นชม และให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS