• ข่าว ล่าสุด

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2563 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คระฝ่ายบริหาร คณะครู ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก ที่มีจิตศรัทธาในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประธานในพิธีโดย ท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มอบทุนการศึกษา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS