• ข่าว ล่าสุด

ประชุมฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ประชุมฝ่ายส่งเสริมและบริการ

วันที่ 15 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่านผู้ช่วยประภาพรรณ์ พรหมพิสาร์ท ได้ประชุมคณะครูในฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวของงานต่าง ๆ ของฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ประชุมฝ่ายส่งเสริมและบริการ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS