• ข่าว ล่าสุด

การจัดนิทรรศการผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดนิทรรศการผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ระหว่างวันที่ 15-16กันยายน 2563 ณ โรงแรมปัจดารา จ.นครราชสีมา

การจัดนิทรรศการผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ —  นายวิวัฒน์ กางการ
0 COMMENTS
User Image
นายวิวัฒน์ กางการ
ผู้เขียนข่าว
PROFILE