• ข่าว ล่าสุด

การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการสอน

การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการสอน

ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 , 5/3 ภาคเรียน 1/2563 ผ่านเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ ในวันที่ 16กันยายน 2563 เพื่อเพิ่มประสทธิภาพการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 10.20น.-13.50 น. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ เกิดผลดีต่อนักเรียน

การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการสอน —  นางกนกพร นันทเมธินทร์
0 COMMENTS