• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวิชาการ TFE ศธจ.นว.

กิจกรรมวิชาการ TFE ศธจ.นว.

วันที่ 12 ก.ย. 2563 เข้าร่วมถอดบทเรียนและประกวด Best Prictice โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ของสำนักงานศึกษาธิการขังหวัดนครสวรรค์ โดยนำผลงาน Best ของโรงเรียนร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมพาดิโซ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมวิชาการ TFE ศธจ.นว. —  นายวิวัฒน์ โพธิ์ศรี
0 COMMENTS