• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 13 ก.ย. 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการของ คกก.วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET 3 ปีย้อยหลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธฺ์ของปีการศึกษา 2563 ภายใต้การสนับสนุนตามโครงการ TFE

ประชุมเชิงปฏิบัติการ —  นายวิวัฒน์ โพธิ์ศรี
0 COMMENTS