• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนรักษาศิล 5 ต้นแบบ

โรงเรียนรักษาศิล 5 ต้นแบบ

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ร่วมกับ วัดโนนโบสถ์ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

โรงเรียนรักษาศิล 5 ต้นแบบ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS