• ข่าว ล่าสุด

การประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ

การประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ

ข้าพเจ้านางธิดา กาลภูธร ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่พิเศษคืองานแผนและงบประมาณ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ได้เข้ารับการประเมินเพื่อพิจาณาความดีความชอบในรอบเดือนตัลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

การประเมินเพื่อพิจารณาความดีความชอบ —  นางธิดา กาลภูธร
0 COMMENTS
User Image
นางธิดา กาลภูธร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE