• ข่าว ล่าสุด

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์

ข้าพเจ้านางธิดา กาลภูธร ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และในปีการศึกษา 2563 ได้ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS เพื่อใช้ในกระบวนการจัดเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ —  นางธิดา กาลภูธร
0 COMMENTS
User Image
นางธิดา กาลภูธร
ผู้เขียนข่าว
PROFILE