• ข่าว ล่าสุด

ผู้อำนวยการนิเทศนักการ -ภารโรงก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้อำนวยการนิเทศนักการ -ภารโรงก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้ข้อนิเทศนักการ -ภารโรง ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในหัวข้อ การปฏืบัติตามระเบียบของทางราชการ ระเบียบการลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการน้อมนำหลักการทรงงานข้อที่ 23 "รู้ รักสามัคคี" มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการนิเทศนักการ -ภารโรงก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS