• ข่าว ล่าสุด

ประชุมมอบภาระงานในช่วงปิดภาคเรียน

ประชุมมอบภาระงานในช่วงปิดภาคเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประชุมมอบหมายงานนักการ-ภารโรง และผู้รับ ผิดชอบในการกำกับ ดูแลและนิเทศติดตาม งานนักการ ภารโรงในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางโรงเรียน

ประชุมมอบภาระงานในช่วงปิดภาคเรียน —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS