• ข่าว ล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู และบุคลากร เพื่อการเข้าถึงระบบโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SBMLD Innovation

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู และบุคลากร เพื่อการเข้าถึงระบบโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SBMLD Innovation

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าถึงการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SBMLD Innovation ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2563 ในการนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เป็นคุณประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลส่วนบุคคล และกลุ่มบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดอย่างคุ้มค่า่และยั่งยืน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลรอบด้านของโรงเรียนให้ครบถ้วนเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู และบุคลากร เพื่อการเข้าถึงระบบโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา SBMLD Innovation —  นายวิวัฒน์ โพธิ์ศรี
0 COMMENTS