• ข่าว ล่าสุด

ประชุมนักการภารโรง

ประชุมนักการภารโรง

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยกาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประชุมมอบหมายงานและชี้แจงเรื่องเขตพื้นที่ใหม่ และการประกวดเขตพื้นที่สีเขียว ของนักการภารโรง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดียิ่งขึ้น

ประชุมนักการภารโรง —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS