• ข่าว ล่าสุด

ร่วมกิจกรรม รักการออม

ร่วมกิจกรรม รักการออม

วันที่ 13 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "รักการออม" ของโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ที่สืบสานต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาแบบองค์รวมและนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมกิจกรรม รักการออม —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS