• ข่าว ล่าสุด

ตรวจคัดกรองวัดไข้

ตรวจคัดกรองวัดไข้

วันที่ 13 มกราคม 2564 งานพยาบาลและอนามัย โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตรวจคัดกรองวัดไข้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในภาคเช้า เพื่อรักษามาตรการในการป้องกันโรค COVID - 19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตรวจคัดกรองวัดไข้ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS