• ข่าว ล่าสุด

รับฟังบรรยาย งานประกันคุณภาพ

รับฟังบรรยาย งานประกันคุณภาพ

ฟังการบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถาการณ์ COVID-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รับฟังบรรยาย งานประกันคุณภาพ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS