• ข่าว ล่าสุด

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานแนะแนว โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

แนะแนวการศึกษาต่อ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS