• ข่าว ล่าสุด

เตรียมเอกสารสอบธรรมศึกษา

เตรียมเอกสารสอบธรรมศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสอบธรรมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เตรียมเอกสารสอบธรรมศึกษา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS