• ข่าว ล่าสุด

จัดเตรียมสถานที่อบรมอาชีพ

จัดเตรียมสถานที่อบรมอาชีพ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดเตรียมสถานที่อบรมอาชีพ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS