• ข่าว ล่าสุด

ปฎิบัติงานตามได้รับมอบหมาย

ปฎิบัติงานตามได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารและกิจกรรมต่างๆ ที่อำเภอจัดขึ้น ตลอดจนแจ้งนโยบายของจังหวัด เพื่อสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจตรงกัน

ปฎิบัติงานตามได้รับมอบหมาย —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS