• ข่าว ล่าสุด

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษ า ได้จัดทำป้ายเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนได้เห็นชีดเจน ร่วมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างๆ ที่มาเยี่ยมโรงเรียนได้พบเห็นเพื่อเข้าใจในจุดเน้นของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS