• ข่าว ล่าสุด

รับการนิเทศน์ครูอัตราจ้างภาคเรียนที่ 1/64

รับการนิเทศน์ครูอัตราจ้างภาคเรียนที่ 1/64

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ได้รับการนิเทศจากคณะผู้บริการโรงรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยสถาศึกษา ให้ความรู้ แนวทางการปฎิบัติตน พร้อมให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งในนามของคณะครูอัตราจ้าง กระผมนายมงคล ลอยดี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญของครูอัตร้างจ้าง พร้อมสร้างขัวญกำลังใจในการทำงาน ขอขอบพระคุณครับ

รับการนิเทศน์ครูอัตราจ้างภาคเรียนที่ 1/64 —  นายมงคล ลอยดี
0 COMMENTS
User Image
นายมงคล ลอยดี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE