• ข่าว ล่าสุด

การนิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

การนิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการนิเทศนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อนำผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

การนิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS