• ข่าว ล่าสุด

การนิเทศการสอนออนไลน์

การนิเทศการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางคนึงนิจ สุขเกษม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฎิบัติหน้าที่สอน ออนไลน์ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม2/3,4/3,6/3, และ 2/4 ผ่านระบบน SBMLD Innovation และได้รับการนิเทศการสอนออนไลน์ จากนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุนทรา สีดามุยสุริยนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการเ

การนิเทศการสอนออนไลน์ —  นางคนึงนิจ สุขเกษม
0 COMMENTS