• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน —  นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง
0 COMMENTS