• ข่าว ล่าสุด

ประชุมหัวหน้าระดับ

ประชุมหัวหน้าระดับ

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ รองผู้อำนวยกาาร ประชุมหัวหน้าระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 เพื่ีอปรึกษาหารือ แจ้งให้ทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 สายที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

ประชุมหัวหน้าระดับ —  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
0 COMMENTS