• ข่าว ล่าสุด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) ชั้น ม.1,ม.2,ม.5 ปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) ชั้น ม.1,ม.2,ม.5 ปีการศึกษา 2565

นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฎิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ที่ 123/2565 ลว. 22 ก.ค. 65 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,5 ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โฮงมูนมังขอนแก่น และวัดหนองแวง(พระอาราหลวง) จ.ขอนแก่น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 วลา 06.00-19.30 น. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) ชั้น ม.1,ม.2,ม.5 ปีการศึกษา 2565 —  นางกนกพร นันทเมธินทร์
0 COMMENTS