• ข่าว ล่าสุด

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน

นายพิพัฒน์พงษ์ ทองอยู่ ตำแหน่งครู งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน ณ อาคารโดม 40 ปี บ้านเป้าวิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน —  นางจิตรา วิเศษชาติ
0 COMMENTS