• ข่าว ล่าสุด

ข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช 23ตุลาคม

ข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช 23ตุลาคม

นายชยพล มีชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” ซึ่งแปลความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช 23ตุลาคม —  นายพีรธัท ยิ่งเจริญ
0 COMMENTS