• ข่าว ล่าสุด

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนได้ให้ความสำคัญแก่ห้องสมุดที่สามารถเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวในสังคมโลก ทำให้นักเรียนและผู้ใช้บริการห้องสมุดมีทัศนคติที่กว้างไกล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความเติบโตทางด้านสติปัญญาและวัฒนธรรม และยังเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการอ่านหนังสือ ประกอบกับการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดในปีนี้ นับเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคีจะได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความก้าวหน้าของหนังสือและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนโดยทั่วถึงต่อไป ดังนั้นโรงเรียน จึงได้จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่อาเซียน ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน บุคลากร คณะครู ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ —  นางอรวรรณ บารอน
0 COMMENTS
User Image
นางอรวรรณ บารอน
ผู้เขียนข่าว
PROFILE