• ข่าว ล่าสุด

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอริกส์

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอริกส์

ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอริกส์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า (O-TOP)

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดชื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอริกส์ —  นายสมยศ รัตน์มูลตรี
0 COMMENTS