• ข่าว ล่าสุด

พัฒนาครู

พัฒนาครู

โรงเรียนเพชรวิทยาคารร่วมมือกับเทศบาลบ้านเพชรจัดอบรมครูพัฒนาการศึกษาที่โรงเรียนเพชรวิทยาคารในวันที่ 1 พฤสจิกายน 2560

พัฒนาครู —  น.ส.อุไรวรรณ คุณประทุม
0 COMMENTS